(58) 620-23-61 klub@jkmgryf.pl

Warunki korzystania z jachtów i bazy klubowej

Z klubowego sprzętu pływającego mają prawo korzystać wyłącznie członkowie Klubu, a także osoby im towarzyszace, na zasadach i warunkach określonych w uchwale Zarządu z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Załogi jachtów wnoszą na rzecz Klubu opłatę za pływanie wg poniższej tabeli:

jacht członkowie klubu
(dorośli)
członkowie klubu
(młodzież ucząca się, dzieci, emeryci, kapitan jachtu)
Osoby towarzyszące członkom klubu
(najbliższa rodzina)
Orion

Andromeda
12,006,0020,00
Albatros

Archimedes

Tauri

Alcor
10,005,0020,00
Umi9,004,5020,00
Zefirek

Pallas
8,004,0020,00

Uwaga: pod pojęciem „młodzież” należy rozumieć osoby uczące się lub studiujące w szkołach lub uczelniach dziennych (do 26 rż.); nie wieczorowych czy zaocznych.

 

Zwolnieni od wnoszenia w/w opłaty są:Członkowie Honorowi Klubu, Opiekun jachtu ustanowiony przez Zarząd Klubu na dany rok, sponsorzy Klubu lub jachtu, zaproszeni przez Zarząd goście, uczestnicy regat, słuchacze klubowych kursów żeglarskich i motorowodnych oraz instruktorzy w czasie prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursu.

Członkowie Klubu, którzy nie wykażą się conajmniej 20-godzinami pracy na rzecz Klubu (remonty jachtów, prace na rzecz klubu itp.) zobowiązani są uiścić opłatę 200 zł za nieprzepracowane godziny (10 zł za godzinę).

Załoga ponosi w czasie rejsu wszystkie koszty eksploatacyjne jachtu, a także, solidarnie, pełną odpowiedzialność materialno-prawną za wszelkie szkody i awarie powstałe na jachcie od momentu przejęcia jednostki do momentu jej zwrotu. Odpowiedzialność o której mowa obejmuje koszty naprawy szkód i, lub usunięcia skutków awarii, a których odzyskanie z tytułu ubezpiczenia jachtu okaże się dla Klubu nieopłacalne, m.in. z powodu utraty zniżek za tzw.”bezawaryjność” i kwoty„franszyzy redukcyjnej” (10% kosztu). Odpowiedzialność załogi może być pomniejszona o kwotę ewentualnie uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Powyższe nie dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków” (NNW) określonych przez ubezpieczyciela.

Wszelkie nie refundowane przez ubezpieczyciela – szkody, straty lub uszkodzenia powstałe na jachcie w trakcie rejsu, muszą być naprawione na koszt załogi rejsowej w terminie umożliwiającym dalszą eksploatację jachtu.

  

Postój jachtu lub składowanie sprzętu, materiałów itp. na terenie Klubu:

miejsceCzłonkowie KlubuOsoby spoza Klubu
na lądzie
(teren klubu)
Ze stażem członkowskim powyżej 5 lat10 zł/mbPowyżej stawki 50 zł/mb. (cena do negocjacji)
Ze stażem członkowskim od 3 do 5 lat25 zł/mb
Ze stażem członkowskim do 3 lat50 zł/mb
hangar klubowyLatem 1.05 – 31.1010 zł/m2Powyżej stawek dla członków klubu (cena do negocjacji)
Zimą 1.11 – 30.0430 zł/m2
plac gospodarczyZe stażem członkowskim powyżej 5 lat10 zł/mbPowyżej stawek dla członków klubu (cena do negocjacji)
Ze stażem członkowskim od 3 do 5 lat25 zł/mb
Ze stażem członkowskim do 3 lat50 zł/mb

*opłaty naliczane są za każdy rozpoczęty miesiąc

Użytkowanie pomieszczeń klubowych:

Rodzaj pomieszczeniaCzłonkowie KlubuOsoby spoza Klubu
Boks magazynowy50 zł/miesięcznie-----

Użytkowanie urządzeń technicznych:

Rodzaj urządzeniaCzłonkowie KlubuOsoby spoza Klubu
Pobór energii elektrycznej na jachtW sezonie – nieodpłatnie, poza sezonem wg wskazań licznikaCena do negocjacji
Wszystkie osoby korzystające z bazy klubowej obowiązane są do przestrzegania porządku, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, dobrych obyczajów oraz regulaminów, zarządzeń i poleceń władz Klubu.

Warunkiem korzystania z bazy klubowej, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów i prac na jachtach, jest podpisanie i przestrzeganie przez członków lub osoby pracujące na rzecz klubu Regulaminu BHP i PPoż.

Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialno-prawnej za przechowywany na terenie Klubu, przez członka Klubu, sprzęt, jacht lub jego wyposażenie.

Klub zastrzega sobie prawo zmiany w/w stawek i warunków korzystania z jachtów i bazy klubowej bez powiadomienia.

Wszelkie zmiany i zasady korzystania z jachtów i bazy klubowej będą umieszczane bezzwłocznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu

Gdynia, 22 grudnia 2017
Za Zarząd /-/ Komandor Klubu Dariusz Szumiński

pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski